Analiza wymagań i dobór właściwego rozwiązania ERP / MRP II do organizacji


 

Oferujemy Państwu usługę właściwego doboru systemu ERP / MRP II wraz z przygotowaniem skutecznego jego wdrożenia w organizacji. Dobór rozwiązania uwzględnia specyfikę organizacji wraz z aktualnymi i przyszłymi potrzebami, optymalizację procesów biznesowych, ograniczenia technologiczne oraz czasowe, posiadane kompetencje oraz zasoby, a także inne czynniki mające wpływ na cele biznesowe mające być osiągnięte wdrożeniem ERP / MRP II. Usługa taka dzieli się na 3 główne składowe, które mogą być dobierane przez Klienta w miarę potrzeb:

  • Analiza, optymalizacja oraz dokładny opis aktualnych oraz przyszłych potrzeb organizacji pozwalający na właściwe dobranie rozwiązania oraz sposobu jego wdrożenia.

  • Wybór rozwiązania odpowiadającego wymaganiom organizacji, który obejmuje dobór potencjalnych oferentów na podstawie posiadanych rozwiązań i kompetencji w kontekście wymagań organizacji, przygotowanie i przeprowadzanie procedury przetargowej, przygotowanie oraz wysłanie zapytań, nadzór nad poprawnością przebiegu procedury oraz interakcje z oferentami (np. udzielanie odpowiedzi na pytania), ocenę i rekomendację ofert, organizację oraz przeprowadzenie spotkań finalnie weryfikujących oferty, ostateczny wybór oferenta, ocena i negocjacje (wraz z oceną i rekomendacjami zmian w umowach).

  • Nadzór nad przebiegiem wdrożenia od strony Klienta polegający na pełnieniu ról Kierownika Projektu oraz Architekta Biznesowego. Takie podejście pozwala nie tylko na kontrolę realizacji prac projektowych realizowanych przez Dostawcę, aktywne zarządzanie procesem wdrożenia po stronie Klienta, ale także pozwala na weryfikację kompletności oraz poprawności implementacji wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych w rozwiązaniu oraz jakości dostarczanych produktów projektowych.